Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/8 Update: Coronavirus

Gepubliceerd op 26 maart 2020

Wij verwijzen naar onze voorgaande circulaires over de ontwikkelingen rond de Corona pandemie. De snelheid waarmee het virus zich heeft verspreid en de internationale gemeenschap maatregelen heeft genomen, is in omvang en impact ongekend. De internationale transportsector is in het bijzonder geraakt door de groeiende onzekerheid over de vraag naar en de beschikbaarheid van ladingen, logistieke afspraken binnen havens en de gevolgen van door autoriteiten getroffen maatregelen.

In de afgelopen weken hebben wij leden van advies voorzien omtrent de gevolgen voor bestaande contracten en over de maatregelen die kunnen worden genomen om hun belangen in de toekomst te beschermen. Wij verwachten dat de crisis nog enige tijd zal aanhouden en hebben daarom, ten behoeve van alle leden, deze algemene circulaire opgesteld over de juridische gevolgen van de Corona-pandemie.

Bij het beoordelen van adviesvragen is het van belang om een onderscheid te maken tussen bestaande en toekomstige contracten. 

Bestaande contracten: Het uitvoeren van bestaande contracten kan, als gevolg van de pandemie, moeilijker en zelfs onmogelijk worden. In het geval van tijdbevrachting kan het zijn dat de markt dusdanig onder druk komt te staan dat de tijdbevrachter financiële verliezen lijdt. Bij reisbevrachting en lijndiensten kan het zijn dat de omstandigheden in de haven het laden of lossen van lading onmogelijk maken. Bij bestaande contracten moet worden nagegaan:
 

  • Welke bepalingen van invloed zijn op de verplichtingen; 
  • Hoe de verantwoordelijkheid wordt verdeeld of hoe de overeenkomst kan worden beëindigd; 
  • Wat de gevolgen zijn van een eventueel verschil tussen de contracten in de bevrachtingsketen en moeten deze voorwaarden worden toegepast op de feiten en omstandigheden.

Toekomstige contracten: Voor toekomstige contracten is het van cruciaal belang om nu een balans te vinden tussen de noodzakelijke en passende clausules met betrekking tot quarantaine en pandemieën (zie Corona Update 12 maart 2020) enerzijds en de commerciële en praktische realiteit van de huidige markt anderzijds. Daarnaast is het van cruciaal belang om specifieke risico’s en problemen van tevoren vast te stellen, bijvoorbeeld vooraf een alternatieve haven afspreken voor het geval de bestemmingshaven niet toegankelijk is als gevolg van het Corona virus. Contracten en clausules die tot voor kort nog geschikt waren kunnen nu volstrekt ontoereikend zijn. Wij adviseren expliciet te verwijzen naar COVID-19 en te verwijzen naar eventuele specifieke risico’s van het vaargebied of betreffende haven.

Juridische geschillen als gevolg van corona:  Wij hebben al een aantal zaken behandeld waar een geschil was ontstaan tussen ons lid en de bevrachter als gevolg van de Corona Pandemie. Aan de hand hiervan kunnen wij algemene adviezen geven over de mogelijke juridische positie in een aantal omstandigheden:

- Quarantaine: In het algemeen geldt, zonder specifieke bepalingen, bij quarantaine dat maatregelen, die zijn genomen als gevolg van de staat van het schip of de gezondheid van de bemanning (bijvoorbeeld in het geval van een ziek bemanningslid), voor risico komen van de eigenaar. Algemene maatregelen die worden genomen (zoals het instellen van een wachttijd van vijf dagen voordat schepen de haven in mogen), komen voor risico van de bevrachter.
 
- Force Majeure: Het begrip “Force Majeure” is in de afgelopen periode bij herhaling gebruikt in een poging een contract te beëindigen of daarmee te dreigen. Wij merken op dat een beroep “Force Majeure” naar Engels recht niet snel aan de orde is. Het is in principe een bescherming die een partij geboden wordt in het geval dat uitvoering van een contract onmogelijk is geworden of dat het onredelijk zou zijn om uitvoering te eisen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen die buiten de invloed van de partijen lagen op het moment van het sluiten van het contract. Het is bijvoorbeeld niet voldoende dat uitvoering duurder is geworden. Dit betekent dat een beroep op Force Majeure bij een contract dat 6 maand geleden is gesloten wellicht eerder aan de orde is dan bij een contract dat een week geleden tot stand is gekomen.  

Uiteraard dient elk juridisch geschil afzonderlijk beoordeeld te worden aan de hand van de voorwaarden van de betreffende charterpartij. We hopen echter met deze circulaire u enig houvast te bieden. Wij nodigen onze leden uit om contact met ons op nemen bij specifieke problemen en geschillen. Wij verwijzen u ook naar de twee uitgebreide circulaires van onze Engelse advocaten Reed Smith van 18 maart 2020: Circulaire Reed Smith “The impact of COVID-19 en 25 maart 2020:
Circulaire Reed Smith “COVID-19 – Shipping update 2 – Emerging themes als ook de gratis nieuwsservice van onze correspondent GAC, die per regio en land updates geeft over de maatregelen die zijn genomen: https://www.gac.com/news--media/read-hot-port-news/

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief