Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/28 Verhoogd risico op rompvervuiling wegens COVID 19

Gepubliceerd op 26 augustus 2020

Scheepseigenaren worden opgeroepen om alert te zijn op het verhoogde risico op aangroei en vervuiling van de scheepsromp, dit wegens langere periodes van inactiviteit als gevolg van de economische gevolgen van de COVID 19-pandemie.

Veel eigenaren hebben reeds ervaren dat hun bevrachtingsovereenkomsten geannuleerd, opgeschort of vertraagd werden, terwijl in een aantal sectoren schepen gebruikt worden als drijvende opslagruimtes. Hierdoor ligt wereldwijd een toenemend aantal schepen voor anker, met als direct gevolg hiervan een grotere kans op rompvervuiling.

Scheepseigenaren zijn juridisch verantwoordelijk voor het onderhoud van hun schip en zullen dus in de meeste gevallen verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van de romp. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke contractuele bepaling in die zin, is de kans zeer klein dat eigenaren deze verantwoordelijkheid bij hun bevrachters kunnen plaatsen, tenminste voor zover het schip inactief is geweest als gevolg van de normale en verwachte exploitatie in overeenstemming met legitieme orders van de bevrachters. De aangroei brengt extra onderhoudskosten met zich mee voor scheepseigenaren en heeft ook weerslag op de prestatie van het schip in termen van vaarsnelheid en brandstofverbruik. Dit kan op zijn beurt leiden tot claims door bevrachters onder de bevrachtingsovereenkomst. De slaagkans van dergelijke claims door bevrachters zal veelal afhangen van het feit of scheepseigenaars het risico van snelheids- en prestatieproblemen als gevolg van scheepsvervuiling op zich hebben genomen: hiervoor zal geval per geval een beoordeling van de specifieke bewoordingen van de bevrachtingsovereenkomst vereist zijn.

Leden worden daarom aangeraden om de BIMCO Hull Fouling Clause op te nemen in hun bevrachtingsovereenkomsten, deze kunt u vinden via de volgende link.

De BIMCO Hull Fouling Clause vermijdt dat er onduidelijkheid bestaat over de verdeling van deze verantwoordelijkheid, waardoor het aantal geschillen dat een procedure vereist hopelijk zal verminderen. Daarnaast vestigen we de aandacht van onze leden op het bestaan van nationale voorschriften met betrekking tot rompreinigingsnormen, die gewoonlijk worden uitgevaardigd om te voorkomen dat buitenlandse mariene organismen een lokaal ecosysteem binnendringen en beschadigen. Niet-inachtneming van deze voorschriften kan ertoe leiden dat er vertraging optreedt tijdens de reis, of dat de toegang tot havens/vaarwateren wordt geweigerd totdat de autoriteiten ervan overtuigd zijn dat aan de lokale voorwaarden is voldaan.

Wij raden onze leden daarom aan om maatregelen te nemen opdat rompvervuiling tot een minimum wordt beperkt wanneer het schip voor langere tijd voor anker ligt. Tevens raden wij aan om IMO-richtlijnen voor het beheer van bio-fouling in acht te nemen.  In het geval van het afsluiten van nieuwe contracten (of onderhandeling over verlengingen van bestaande contracten) raden we aan om ervoor te zorgen dat de juiste formulering wordt opgenomen, zoals hierboven beschreven.

Ingeval onze assistentie nodig is, of in geval van specifieke vragen of problemen met betrekking tot deze kwestie, kunnen leden altijd contact met ons opnemen via .

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief