Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/20 Metaalunievoorwaarden 2019

Gepubliceerd op 11 juni 2020

Geregeld krijgen wij het verzoek tot rechtsbijstand bij non-conforme leveringen of diensten. Het is eerder regel dan uitzondering dat er op deze diensten of levering de algemene voorwaarden van de Metaalunie van toepassing zijn verklaard en het lijkt ons dan ook goed om enkele punten onder de aandacht te brengen.

Als wij een verzoek tot rechtsbijstand binnen krijgen waar de Metaalunievoorwaarden op van toepassing zijn dan zullen wij allereerst bekijken of deze algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard. Zo wordt er wel eens een beroep gedaan op bepalingen van de Metaalunievoorwaarden, terwijl deze formeel niet van toepassing zijn verklaard en kan dit een succesvol verweer zijn tegen een beroep hierop. Vervolgens kijken wij of ze van toepassing zijn voor u als consument of als ondernemer, dit is van belang voor de reikwijdte van de algemene voorwaarden. Zo is een beroep op uitsluitingsgronden van gevolgschade of aansprakelijkheden eerder mogelijk als het een zakelijke relatie betreft.

Bij van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de Metaalunie zien wij vaak dat er met name een beroep wordt gedaan op het feit dat de verzekerde het probleem niet binnen de juiste termijn aangekaart heeft en dat er geen mogelijkheid is gegeven om te herstellen. Het lijkt ons dan ook goed om deze argumenten tegen het licht van de voorwaarden te houden:

  • Klachtplicht: Uit de Metaalunievoorwaarden bestaat er een klachtplicht. Dit houdt in dat u binnen 14 dagen, na het ontdekken van een gebrek in levering of prestatie, bij de opdrachtnemer het gebrek moet hebben aangegeven. Op het moment dat dit niet gedaan wordt dan vervallen alle rechten met betrekking tot een ingebrekestelling.
  • Aansprakelijkheid: Als er binnen de termijn geklaagd is en de klacht is terecht, dan is er sprake van een toerekenbare tekortkoming. De leverancier dient dan in de gelegenheid te worden gesteld zijn tekortkoming te herstellen. Wij zien nog wel eens dat men al tot herstel over gaat of over is gegaan voordat deze mogelijkheid is geboden. Wanneer er aan de leverancier geen mogelijkheid tot herstel wordt gegeven, kan er geen beroep meer worden gedaan op de aansprakelijkheid van de leverancier of het vergoeden van de herstelkosten. Overigens is het ook mogelijk dat men bij het geven van een herstelmogelijkheid akkoord gaat dat het elders wordt hersteld tegen creditering.

Naar aanleiding van bovenstaande adviseren wij u om:

  • Zo snel mogelijk, zeker binnen 14 dagen, nadat u het gebrek ontdekt de leverancier schriftelijk op de hoogte te brengen van het gebrek; en
  • De leverancier de gelegenheid te geven om het gebrek binnen redelijke termijn te herstellen, dan wel akkoord te gaan met het elders te laten herstellen.

Helaas is dit slechts een deel van de Metaalunievoorwaarden en kunnen wij met dit artikel niet alle gevallen ondervangen. Wij raden u dan ook aan bij non-conforme diensten of leveringen, zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief