Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/6 - Het zeker stellen van vrachtbetaling

Gepubliceerd op 22 mei 2018

Naar aanleiding van een aantal zaken waarin de Club geassisteerd heeft in het opstellen van charterpartyvoorwaarden of het incasseren van onbetaalde vracht willen we onze Leden voorzien van een aantal richtlijnen dat gehanteerd kan worden om vrachtbetaling veilig te stellen. Als stelregel geldt dat vracht verschuldigd en opeisbaar moet zijn vóór de lading wordt afgeleverd in de loshaven en bij voorkeur zo snel mogelijk nadat de belading afgerond is. We hopen dat op met de volgende tips die zien op het uitoefenen van een retentierecht onze Leden zich bewust zijn van de voorbereidingen die getroffen kunnen worden om hun belangen veilig te stellen in het geval dat een retentierecht uitgeoefend dient te worden:

  1. De vracht moet verschuldigd en opeisbaar zijn alvorens een retentierecht uitgeoefend kan worden. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is het wettelijk uitgangspunt doorgaans dat vracht pas opeisbaar is ná lossing van de lading.
  2. Veel standaard charterparties, zoals het Gencon ’94 Charter, voorzien in duidelijke voorwaarden betreffende de betaling van vracht en het uitoefenen van een retentierecht. We adviseren zoveel mogelijk van dergelijke standaardbewoordingen gebruik te maken.
  3. Een retentierecht in het Charter kan de Scheepseigenaar een retentierecht geven in zijn verhouding tot zijn Charteraar. Om het retentierecht eveneens tegen de ontvanger in te kunnen roepen, moet het retentierecht ook in de bill of lading geïncorporeerd zijn.
  4. De interpretatie van een retentierecht clausule, zij het in een charter of in een bill of lading, verschilt per jurisdictie. In het bijzonder voor wat betreft de incorporatie in een bill of lading zijn sommige jurisdicties zeer terughoudend in het erkennen van de rechtsgeldigheid zonder expliciete instemming daarmee. Of een retentierecht uitgeoefend kan worden zal dus ook aan de hand van de jurisdictie bepaald moeten worden.
  5. Onder Engels recht, wat van toepassing is op de meeste charters, vereist een rechtsgeldig retentierecht het ononderbroken bezit over de lading of een gerechtelijk bevel.
  6. Algemeen geldt dat de kosten die verband houden met het uitoefenen van een retentierecht niet verhaalbaar zijn op de ontvangers en derhalve kan het retentierecht voor deze kosten niet tegen hen worden voortgezet. Dit euvel wordt geadresseerd in artikel 8 van het Gencon ’94 charter en we adviseren het gebruik van deze of woorden van vergelijkbare strekking in elke retentierecht bepaling.

We hopen dat het bovenstaande behulpzaam is voor de Leden wanneer zij overeenkomsten aangaan, bills of lading uitgeven en nakoming van deze voorwaarden eisen. De Club is altijd beschikbaar om te assisteren in zaken die zien op retentierecht; van het beoordelen van conceptvoorwaarden tot de daadwerkelijke uitoefening en op ieder moment daartussen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief