Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2015 - 5 Wijzigingen Verzekerde Risico's Klasse 1

Gepubliceerd op 11 februari 2015

Wijzigingen in de Verzekerde Risico?s Klasse 1

Op 10 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur, handelend op basis van art 13 lid 2 van de Statuten, besloten tot de volgende wijzigingen in de Verzekerde Risico’s Klasse 1, alle met onmiddellijke inwerkingtreding:

Passagiers: 
- Art. 1 2e paragraaf: de woorden “met uitzondering van passagiers” worden verwijderd.
- Art. 7 sub 2 wordt verwijderd, sub 1 krijgt geen nummer en loopt direct door na “Met dien verstande dat”
- Na art. 7 wordt een nieuw artikel toegevoegd, dat wordt art. 8 “passagiers” (met als consequentie dat de daaropvolgende artikelen opnieuw genummerd worden):
(nieuw toe te voegen artikel 8) 
Artikel 8 Passagiers
1 Aansprakelijkheden in verband met lichamelijk letsel, ziekte of overlijden van een passagier.
2 Aansprakelijkheden ten aanzien van passagiers die het gevolg zijn van een incident terwijl zij aan boord van het schip zijn. In het kader van dit artikel wordt onder “incident” verstaan aanvaring, stranding, explosie, brand of enige andere oorzaak die de staat van het schip zodanig aantast dat het niet meer in staat is om veilig zijn geplande bestemming te bereiken; of een bedreiging van leven, gezondheid of veiligheid van passagiers.
3 Verlies van of schade aan bagage of eigendommen van een passagier, met uitzondering van kostbaarheden.
4 Ten aanzien van aansprakelijkheden genoemd in artikel 8 moet het passagierscontract het lid van verantwoordelijkheid ontheffen tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht.

Met dien verstande dat van dekking onder artikel 8 zijn uitgesloten:
(1) Aansprakelijkheden die het gevolg zijn van het niet nakomen van art. 8.4 .
(2) Aansprakelijkheden die het gevolg zijn van het vervoer van een passagier door de lucht tenzij dat gebeurt:
a. tijdens repatriëring van een gewonde of zieke passagier, of na een incident met het schip; 
 of
b. tijdens excursies vanuit het schip, tenzij uitsluiting (3) hieronder van toepassing is.
(3) Contractuele aansprakelijkheden die ontstaan ten aanzien van een passagier terwijl deze op excursie is vanuit het schip in omstandigheden waarbij ofwel:
a. een apart contract voor de excursie is gesloten door de passagier, al dan niet met het lid; 
of
b. het lid heeft afgezien van verhaalsrechten tegen een onderaannemer of andere derde 
partij in verband met de excursie.
Voor de toepassing van artikel 8 is een passagier enig persoon die vervoerd wordt of bestemd is vervoerd te worden of vervoerd is aan boord van het schip krachtens een passagierscontract.

STOPIA: 
- In de eerste regel van artikel 22 wordt “alinea’s 1 tot en met 6” vervangen door “alinea’s 1 tot en met 7” want aan art. 22 wordt een nieuwe paragraaf 7 toegevoegd, in te voegen na paragraaf 6.

(nieuw toe te voegen paragraaf 7)
7. Aansprakelijkheden waarvoor een verzekerde aansprakelijk kan zijn of die anderszins voor het lid ontstaan als deelnemer aan de “Small Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement 2006 (STOPIA )”. Een verzekerde met een “relevant schip” zoals gedefinieerd in STOPIA moet deelnemer zijn van STOPIA gedurende de periode dat het schip bij de Maatschappij verzekerd is, tenzij anders bepaald door de raad van bestuur. Tenzij de raad van bestuur aldus heeft bepaald is er geen dekking onder dit artikel 22 ten aanzien van een dergelijk schip gedurende de periode dat de verzekerde geen deelnemer is van STOPIA.

- In Artikel 22 wordt na deze nieuwe paragraaf 7 en na “Met dien verstande dat:” een nieuwe uitzondering 1 toegevoegd en worden de huidige uitzonderingen genummerd als 2 en 3, waarbij de woorden “dit artikel” in deze uitzonderingen worden vervangen door: “artikel 23” immers, omdat de artikelen opnieuw genummerd worden wordt dit art. 23
(nieuwe toe te voegen uitzonderingen) 

Met dien verstande dat onder dit artikel 23:
a. Geen recht op vergoeding bestaat met betrekking tot aansprakelijkheden die toegelaten hadden kunnen worden in averij-grosse bepaald met inachtneming van de ongewijzigde York Antwerp Rules 1994, maar waarbij dit op grond van de bepalingen van enige vervoerovereenkomst niet mogelijk is.
b. Onder artikel 23 geen recht op vergoeding bestaat voor aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met het over boord zetten of geraken van, of de dreiging van overboord zetten of geraken van, of de aanwezigheid van enige vloeistof of andere stoffen, materialen, producten, of afval welke gevaarlijk zijn of gevaarlijk geacht worden op een (stort)plaats aan land, in een opslag of bij een (afval)verwerkingsbedrijf, ongeacht of dergelijke vloeistof of andere stoffen, materialen, producten, of afval te voren aan boord van een verzekerd schip vervoerd waren als lading, brandstof of voorraad.
c. De aansprakelijkheid van de maatschappij ingevolge artikel 23 beperkt is tot het bedrag en onderhevig is aan eventuele voorwaarden als van tijd tot tijd door de Internationale Groep van P&I Clubs bepaald.

Sancties: 
- Art 35A wordt art 35, 35B wordt art 36. (Als gevolg daarvan worden alle opvolgende artikelen opnieuw genummerd)
(nieuwe tekst van artikel 35B.1 is herzien en luidt als volgt) 
Artikel 36 1. Geen recht op vergoeding door de Maatschappij bestaat in verband met het gebruik van het schip in strijd met door een staat of internationale organisatie vastgestelde sanctieregelingen. Daarnaast is er geen recht op vergoeding door de Maatschappij ten aanzien van aansprakelijkheden, kosten of uitgaven, waarvan de Raad van Bestuur bepaalt dat door vergoeding of enige betaling in verband daarmee de maatschappij het risico loopt om enige sanctie, verbod of nadelige actie in wat voor vorm dan ook opgelegd te krijgen door een staat of internationale organisatie; tenzij de uitdrukkelijke voorwaarden van een dergelijke sanctie, verbod of nadelige actie betaling van enig bedrag door de Maatschappij aan het lid op een geblokkeerde rekening toestaat, in welk geval betaling door de Maatschappij op die rekening de Maatschappij ontslaat van elke verplichting ten opzichte van het lid hoe dan ook ontstaan met betrekking tot een claim waarmee die betaling verband houdt.

Verplichtingen van het lid met betrekking tot van dekking uitgesloten risico’s en kostenposten:
Een nieuw artikel wordt toegevoegd na het huidige artikel 48 in verband met situaties waarin de Club garanties of certificaten heeft afgegeven die kunnen leiden tot betaling van niet gedekte risico’s en kostenposten.

(nieuw toe te voegen artikel 49) 
49. Verplichtingen van het lid met betrekking tot niet gedekte risico’s en kostenposten
49.1 Wanneer de Maatschappij, ondanks de uitsluitingen in Verzekerde Risico’s Klasse 1 artikel 32 en/of 34, betalingen heeft gedaan in verband met aansprakelijkheden, kosten en uitgaven van het lid ingevolge een verzoek daartoe onder:
a. enige vorm van garantiestelling afgegeven door de Maatschappij aan de “Federal 
 Maritime Commission” onder Sectie 2 van “US Public Law 89-777”; of
b. een certificaat afgegeven door de Maatschappij overeenkomstig Artikel VII van de 
“International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage” 1969 en 1992 of 
enige latere editie daarvan; of
c. enige vorm van garantiestelling afgegeven door de Maatschappij aan het “International 
Oil Pollution Compensation Fund 1992” in verband met STOPIA; of
d. een certificaat afgegeven door de Maatschappij overeenkomstig artikel 7 van de 
“International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001”; of
e. een certificaat afgegeven door de Maatschappij overeenkomstig artikel 4bis van de 
“Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and Their Luggage by Sea 
2002”; of 
f. een certificaat afgegeven door de Maatschappij overeenkomstig artikel 12 van de “Nairobi 
International Convention on the Removal of Wrecks 2007”; of
g. enige andere enige vorm van garantiestelling of certificaat afgegeven door de 
Maatschappij op basis van enig statuut, verdrag of wet,
zal het lid de Maatschappij schadeloosstellen voor enig bedrag - betaald onder dergelijke garantiestellingen of certificaten in verband met eerdergenoemde aansprakelijkheden, kosten en uitgaven- dat geheel of gedeeltelijk verhaalbaar zou zijn geweest onder een Standaard “P&I Warrisk” polis indien het lid voldaan zou hebben aan de bepalingen en voorwaarden van die verzekering, ongeacht of het lid al dan niet daadwerkelijk “P&I Warrisk” dekking heeft afgesloten.

49.2 Het lid stemt er mee in dat enig bedrag dat door de Maatschappij betaald wordt onder dergelijke garantiestellingen of certificaten wordt betaald in de vorm van een lening voor zover de bedragen verhaald zijn onder enige verzekeringspolis of onder aanvullende dekking geboden door de Maatschappij. Verder stemt het lid er mee in dat alle rechten van het lid onder enige andere verzekering en tegen enige derde aan de Maatschappij worden overgedragen in de mate en onder de voorwaarden zoals door de Raad van Bestuur vast te stellen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief