NNPC ledenportaal gebruikersvoorwaarden

 1. ALGEMEEN
  1. Het ledenportaal van de NNPC (het “ledenportaal”) is een portaal waarop leden van de NNPC (“leden” of “lid”) en aan de NNPC gelieerde makelaars (“makelaars” of “makelaar”) inzicht kunnen krijgen in de voor hun relevante informatie waarover de NNPC beschikt. Dit betreft onder meer informatie over afgenomen verzekeringen, inspectierapporten, facturen en lopende schadedossiers. Ook bevat het Ledenportaal een module waar gebruikers schade kunnen melden en foto’s van de schade kunnen uploaden.
  2. Het ledenportaal wordt u aangeboden door de Onderlinge Verzekerings-Maatschappij “Noord Nederlandsche P&I Club” U.A. (“NNPC”). De NNPC is gevestigd aan de Rijksstraatweg 361, 9752 CH in Haren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02011217.
  3. Indien een lid of een makelaar gebruik wenst te maken van het ledenportaal en de diensten die via het ledenportaal worden aangeboden (de “diensten”), dient een overeenkomst te worden aangegaan met de NNPC (de “overeenkomst”). De overeenkomst komt tot stand wanneer ten behoeve van het lid of de makelaar een gebruikersaccount voor het ledenportaal (“gebruikersaccount”) wordt aangemaakt. Deze gebruiksvoorwaarden (“gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de overeenkomst tussen lid of makelaar en de NNPC.
  4. Voordat gebruik wordt gemaakt van het ledenportaal en de diensten dient het lid of de makelaar de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen en te accepteren.
  5. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gedownload, opgeslagen en/of geprint. De gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website van de NNPC. Zie https://www.nnpc.nl/mynnpc/nnpc-ledenportaal-gebruikersvoorwaarden/.
  6. Leden, makelaars en medewerkers die in dienst zijn van een lid of een makelaar en door een lid of een makelaar zijn geautoriseerd om een gebruikersaccount aan te maken voor het ledenportaal en/of gebruik te maken van het ledenportaal worden hierna gedefinieerd als “gebruikers” of “gebruiker”.
 2. HET GEBRUIK VAN HET LEDENPORTAAL
  1. Het ledenportaal wordt beschikbaar gesteld via de NNPC ledenportaal iOS en Android applicatie (de “app”) en de NNPC ledenportaal webapplicatie (de “webapplicatie”). Een gebruiker kan enkel gebruik maken van het ledenportaal indien hij beschikt over een gebruikersaccount. Het gebruikersaccount is gekoppeld aan één onderneming.
  2. Per lid of makelaar kunnen meerdere gebruikersaccounts aangevraagd worden met een maximum van drie accounts.
  3. Een gebruikersaccount kan alleen worden aangevraagd met een persoonlijk zakelijk emailadres.
  4. De gebruiker is verplicht bij de registratie de juiste, volledige en actuele (persoons)gegevens te verstrekken. Indien de gegevens niet langer correct en/of volledig zijn, is de gebruiker verplicht om de NNPC hierover binnen veertien dagen schriftelijk te informeren. De NNPC wijst iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van het onjuist en/of volledig verstrekken van (persoons)gegevens door het lid of makelaar nadrukkelijk van de hand.
  5. De gebruikers dienen zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke inloggegevens en deze te allen tijde geheim houden. Zij zullen het account niet laten gebruiken door derden of de inloggegevens delen of overdragen aan derden, tenzij de NNPC daar vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien de gebruiker reden heeft om te vermoeden dat een derde toegang heeft tot het gebruikersaccount dient zij de NNPC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De NNPC wijst iedere aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik en/of het gebruik door derden nadrukkelijk van de hand.
  6. Het gebruikersaccount bestaat uit informatie die betrekking heeft op de gebruiker en informatie die betrekking heeft op lid of makelaar.
  7. De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct downloaden, installeren en gebruik van de app en/of het gebruik van de webapplicatie. De kosten voor het gebruik van het (mobiele) apparaat en telecommunicatieverkeer zijn niet voor rekening van de NNPC. De NNPC is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten aan het (mobiele) apparaat of (anderszins) in verband met of voortvloeiende uit het gebruik van de app en/of het gebruik van de webapplicatie.
  8. De NNPC zal zich inspannen het ledenportaal correct te laten functioneren. De NNPC garandeert niet dat het ledenportaal altijd beschikbaar is en vrij is van fouten, bugs en/of virussen (“defecten of fouten”). Indien er sprake is van een defect of een fout garandeert de NNPC niet dat de NNPC deze in alle gevallen afdoende zal herstellen. In alle gevallen is de gebruiker verantwoordelijk voor de goede werking van het (mobiele) apparaat waarop de app is geïnstalleerd en/of waarmee de webapplicatie wordt bezocht. De NNPC zal indien noodzakelijk de app en/of de webapplicatie updaten. Bij het installeren van de app op het mobiele apparaat gaat de gebruiker tevens akkoord met het ontvangen en installeren van (automatische) updates van de app. Daarbij zal het proces worden gevolgd zoals door de gebruiker is ingesteld op het mobiele apparaat.
  9. De NNPC behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment regulier onderhoud te (laten) plegen aan het ledenportaal. De NNPC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het (verrichten van) onderhoud en wijzigingen.
 3. HET GEBRUIKSRECHT
  1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst verkrijgt de gebruiker het niet-exclusieve recht om het ledenportaal en de daarbij horende documentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst te gebruiken voor interne bedrijfsvoering volgens de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
  2. De NNPC kan niet garanderen dat alle gegevens en informatie die beschikbaar zijn op het ledenportaal correct en volledig zijn. Gebruikers mogen derhalve niet vertrouwen op de informatie op het ledenportaal over dekkingen onder een verzekeringspolis. De informatie op de verzekeringspolis zelf is hierbij altijd leidend. De NNPC wijst iedere aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens en/of informatie nadrukkelijk van de hand.
 4. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER
  1. Wanneer de gebruiker gebruik maakt van het ledenportaal dient deze zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en toepasselijke voorwaarden, waaronder deze gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarden kan de NNPC de toegang van gebruiker tot het ledenportaal (tijdelijk) ontzeggen of de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen en het gebruikersaccount van de gebruiker verwijderen conform het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.
  2. De gebruiker zal bij het gebruik van het ledenportaal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de NNPC en/of een derde partij door op het ledenportaal beschikbaar gestelde informatie, afbeeldingen en andere materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken.
  3. De gebruiker is verantwoordelijk voor handelingen onder zijn gebruikersaccount. Bij misbruik van het gebruikersaccount kan de NNPC de toegang tot het ledenportaal (tijdelijk) ontzeggen of de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen en het gebruikersaccount verwijderen conform het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.
 5. GEBRUIK EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
  1. De NNPC respecteert privacy en behandelt verzamelde persoonsgegevens van de gebruikers vertrouwelijk en conform geldende wet- en regelgeving. De manier waarop de NNPC privacy waarborgt bij de uitvoering van het ledenportaal en de via het ledenportaal geleverde diensten is opgenomen in de privacyverklaring van de NNPC. De privacyverklaring is te vinden op https://www.nnpc.nl/privacy-policy/. Hierin staat waarvoor de NNPC persoonsgegevens gebruikt, hoe persoonsgegevens worden beveiligd, hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven en wat de rechten van de gebruiker zijn. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform deze privacyverklaring.
  2. Op de verwerking van persoonsgegevens door de NNPC is de privacyverklaring van de NNPC van toepassing.
 6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
  1. Ten aanzien van het gebruik van het ledenportaal is de gebruiker aan de NNPC geen aparte vergoeding verschuldigd. De NNPC aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die door de gebruiker wordt geleden als gevolg van het gebruik van het ledenportaal.
  2. De NNPC is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of kosten die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden), update, het gebruik en/of het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van het ledenportaal en/of de diensten
  3. Indien uitsluiting van aansprakelijkheid als genoemd in artikel 6.1 en 6.2 in rechte geen stand houdt, geldt dat de NNPC slechts aansprakelijk kan zijn en door de gebruiker zal worden gehouden voor gebeurtenissen die redelijkerwijs enkel en alleen aan de NNPC kunnen worden toegerekend. In dat geval is de NNPC slechts gehouden tot vergoeding van eventueel door de gebruiker aantoonbaar en daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 100,00 per gebeurtenis met een maximum van € 500 per kalenderjaar, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de NNPC of haar medewerkers. Indien de NNPC voor de schade is verzekerd, beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.
  4. De NNPC is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het verloren gaan, de vernietiging of de wijziging van eventuele persoonsgegevens uit het ledenportaal, tenzij de NNPC in strijd heeft gehandeld met het bepaalde van de AVG, waarvoor aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten. In dat geval gelden de beperkingen van aansprakelijkheid als genoemd in de artikelen 6.2 en 6.3.
  5. Alle schadeclaims die tegen de NNPC ontstaan vanuit een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad of op een andere grond, moeten schriftelijk bij de NNPC worden gemeld. Deze schadeclaims vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de gebruiker bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die schade. Schade die buiten deze termijn wordt gemeld, wordt niet vergoed.
  6. Gebruikers vrijwaren de NNPC voor ieder nadeel, sancties en/of schade die door de NNPC is verschuldigd als gevolg van een schending van een lid en/of makelaar van de overeenkomst.
 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  1. Gebruikers zijn ermee bekend dat op het ledenportaal en de via het ledenportaal geleverde diensten en beschikbaar gestelde documentatie en/of informatie intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle auteurs-, octrooi-, merkrechten en handelsnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Gebruikers verklaren hierbij om geen inbreuk te zullen plegen op deze intellectuele eigendomsrechten en de NNPC te vrijwaren voor alle kosten en schades die voortvloeien uit een inbreuk door gebruikers op dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
  2. Het is niet toegestaan enigerlei aanduiding van een intellectueel eigendomsrecht van de NNPC en/of een derde in het ledenportaal en/of in relatie tot de diensten te wijzigen of te verwijderen.
 8. BEEINDIGING
  1. De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen door het gebruikersaccount te annuleren en een schriftelijke mededeling van opzegging aan de NNPC te versturen.
  2. De NNPC heeft het recht het gebruik van het ledenportaal met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer:
   – de gebruiker in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden;
   – de gebruiker fraude pleegt of misbruik maakt van het ledenportaal; of wanneer
   – de gebruiker anderszins handelt in strijd met de wet of de goede zeden.
  3. De NNPC kan de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen zonder dat de gebruiker enig recht heeft op vergoeding van kosten, schade en/of andere vormen van compensatie.
  4. Beëindiging van het gebruik van het ledenportaal of het beëindigen van het gebruikersaccount ontslaat de gebruiker niet van reeds door hem aangegane verplichtingen.
 9. WIJZIGINGEN
  1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de NNPC eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden op een redelijke termijn aan de gebruikers gecommuniceerd. Wanneer een gebruiker de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft hij geen recht om het ledenportaal verder te gebruiken, dient hij het gebruik van het ledenportaal te beëindigen en dient hij de app te de-installeren en van het mobiele apparaat te verwijderen.
 10. ALGEMEEN
  1. De NNPC heeft het recht om de uit de overeenkomst met gebruikers voortvloeiende verplichtingen en/of rechten over te dragen aan een derde. Voor zover daarvoor toestemming of medewerking noodzakelijk is, geldt acceptatie van deze gebruiksvoorden als blijk van toestemming of medewerking en zal de gebruiker daarnaast voor zover noodzakelijk medewerking verlenen aan eventuele aanvullende noodzakelijke formele (rechts)handelingen. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  2. De gebruiker heeft niet het recht om nakoming van enige uit deze gebruiksvoorwaarden of de overeenkomst voortkomende verplichting op te schorten, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
 11. TOEPASSELIJK RECHT
  1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van deze gebruikersvoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.
  2. Op de overeenkomst en deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  3. Geschillen tussen de NNPC en lid of makelaar kunnen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.
 12. CORRESPONDENTIE, KLACHTEN EN GESCHILLEN
  1. Voor eventuele vragen, opmerkingen en of klachten ten aanzien van het ledenportaal en de diensten is de NNPC bereikbaar via: info@nnpc.nl. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst in behandeling genomen.